Se încarcă pagina ...

Organizare

 
 
BIBLIOTECA
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
BUCUREŞTI
 
 
Biblioteca USAMV este o bibliotecă de tip universitar de drept public, face parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate.
În Bibliotecă, accesul este liber şi este deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.
Biblioteca USAMV dezvoltă colecţii enciclopedice şi specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.
Biblioteca USAMV are ca principali utilizatori studenţii şi personalul didactic şi nedidactic din universitate.
 
 
ORGANIZARE
 
 
Patrimoniu
 
Biblioteca, în ansamblul ei, dispune de un fond de cărţi şi periodice de circa 350.000 de exemplare structurate astfel:
• cursuri şi manuale;
cărţi ştiinţifice româneşti şi străine;
tratate
teze de doctorat;
enciclopedii;
atlase şi albume
dicţionare
beletristică românească şi străină
periodice româneşti şi străine

De-a lungul timpului, Biblioteca a păstrat şi conservat cărţi şi reviste de ştiinţă şi cultură, care alcătuiesc fondul de aur, printre colecţii figurând publicaţii foarte vechi, începând cu anul 1542.

 
Structuri
 
Biblioteca USAMV Bucureşti este alcătuită din:
Biblioteca Centrală (cu sediul în Bd. Mărăşti 59, sector 1);
Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară (cu sediul în Splaiul Independenţei 105, sector 5).
 
Biblioteca este organizată în următoarele compartimente:
Comunicarea documentelor, cu două secţii: secţia împrumut şi săli de lectură
Dezvoltarea colecţiilor şi schimb intern-internaţional de publicaţii
Evidenţa şi organizarea colecţiilor
Catalogare - clasificare
 
 
Compartimentul
Comunicarea documentelor
 
Activităţi
* Asigură accesul cititorilor în bibliotecă, prin eliberarea şi vizarea permiselor;
* Comunică, în sălile de lectură, toate tipurile de documente aflate în depozite şi solicitate de utilizatori;
* Asigură cadrul optim de consultare la secţia împrumut a documentelor în condiţiile respectării stricte a regulamentului intern de disciplină a lecturii;
* Asigură, prin multiple forme de relaţionare publică, informarea şi îndrumarea utilizatorilor privind modul de regăsire şi împrumut al publicaţiilor;
* Organizează sălile de lectură cu acces liber raft.
* Sălile de lectură funcţionează în regim de acces liber la raft şi oferă utilizatorilor: cursuri şi manuale, cărţi ştiinţifice româneşti şi străine, tratate, dicţionare, enciclopedii, atlase, periodice româneşti şi străine.
* Sala de lectură din Biblioteca Centrală (500 m2) dispune de un număr de 120 de locuri, o garderobă şi patru calculatoare legate în rețea pentru accesul utilizatorilor.
* Biblioteca FMV dispune de Sala licențelor (20 locuri), Sala Tezelor (24 locuri) și Sala Periodicelor (16 locuri).  
 
 
Compartimentul
Dezvoltarea colecţiilor şi schimb intern-internaţional
 
Activităţi
* Se informează permanent cu privire la principalele categorii de utilizatori ai bibliotecii, planurile de învăţământ pe discipline şi ani de studiu;
* Prospectează piaţa editorială internă şi internaţională;
* Urmăreşte dezvoltarea selectivă şi echilibrată a colecţiilor, asigurând acoperirea informaţională echilibrată, cu documente de toate tipurile, a principalelor domenii de cunoaştere şi se preocupă de evaluarea colecţiilor pe ansamblul bibliotecii;
* Asigură completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor;
* Duce o politică deschisă de atragere şi încurajare a donaţiilor româneşti şi străine  atât din partea persoanelor particulare, cât şi a instituţiilor;
   Căile de achiziţii sunt:
   - cumpărare (din ţară şi străinătate);
   - donaţii;
   - schimb intern-internaţional;
   - transferuri.
* Publicaţiile cadrelor didactice din USAMV editate în cadrul Atelierului de Material Didactic vor intra în mod obligatoriu în fondurile bibliotecii, într-un procent de 10% din tiraj.
* Cadrele didactice au obligaţia să anunţe tipărirea propriilor publicaţii la diverse edituri, în vederea procurării lor.                                               
 
Schimbul intern şi internaţional de publicaţii:
* Identifică şi stabileşte contacte de colaborare, în ţară şi străinătate, cu universităţi şi instituţii de învăţământ superior, academii de ştiinţe şi institute de cercetare, biblioteci ale universităţilor din marile oraşe, biblioteci naţionale, centre internaţionale de schimb, societăţi culturale şi ştiinţifice.
* Contribuie la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii prin procurarea de lucrări din ţară şi străinatate solicitate de beneficiarii Bibliotecii Centrale şi ai filialei FMV: 
   - publicaţii universitare;
   - publicaţii academice sau ale altor instituţii cultural-ştiinţifice;
   - publicaţii proprii ale bibliotecilor universitare, 
   - publicaţii din producţia editorială naţională.
* Oferă, la schimb, partenerilor din ţară şi străinătate următoarele publicaţii editate de facultăţile universităţii:
  • Lucrări ştiinţifice. Seria A - Agricultură;
  • Lucrări ştiinţifice. Seria B - Horticultură;
  • Lucrări ştiinţifice. Seria C - Medicină Veterinară;
  • Lucrări ştiinţifice. Seria D - Zootehnie
  • Lucrări ştiinţifice. Seria E - Îmbunătăţiri funciare
  • Lucrări ştiinţifice. Seria F - Biotehnologii.
 
Compartimentul
Evidenţa şi organizarea colecţiilor
 
Activităţi
 

* Realizarea corectă a evidenţelor de bibliotecă (primară, individuală, topografică) pentru toate intrările curente din Unitatea Centrală;
* Operarea, în instrumente de evidenţă, a eliminărilor de documente din colecţiile Bibliotecii;
* Repartizarea pe domenii a documentelor nou intrate şi selectarea celor destinate sălilor de lectură.
* Întocmirea listelor cu propuneri de casare a fondurilor uzate fizic şi/sau moral. Având în vedere că, din punct de vedere contabil, fondurile bibliotecii constituie obiecte de inventar (cu excepţia fondului de patrimoniu, conf. Legii bibliotecilor 334/2002), listele vor fi vizate de directorul bibliotecii şi directorul general administrativ al universităţii şi aprobate de rectorul universităţii.

Compartimentul
CATALOGARE - CLASIFICARE
 
Activități

* Prelucrează în sistem informatizat documentele (prin catalogare descriptiva originala) conform normelor internaţionale;
* Elaborează punctele de acces la informaţie şi controlul coerenţei acestora;
* Recuperează, completează şi validează înregistrarile bibliografice;
* Prelucrează uniform, prin catalogare centralizată, toate documentele achiziţionate;
* Analizează şi codifică (utilizând Clasificarea Zecimală Universală) conţinutului tuturor documentelor catalogate;
* Atribuie descriptori documentelor analizate, conform unui sistem propriu de alcătuire a descriptorilor, bazat pe standardele în vigoare.

Alte activităţi
cu participarea mai multor compartimente

* Prezentarea bibliotecii şi iniţierea studenţilor în modul de folosire a instrumentelor de bibliotecă şi regăsire a informaţiilor dorite. În acest sens, decanii vor fi solicitaţi să vină la Bibliotecă însoţiţi de studenţii din anii I şi II, la începutul fiecărui an universitar.
* Întocmirea de bibliografii din iniţiativa bibliotecii sau la cerere.

 
Informatizarea bibliotecii
 

La sfârşitul anului 2002, Biblioteca, dispunând de un număr de 9 calculatoare, a început procesul de automatizare care cuprinde următoarele module:
* management: catalogare/evidenţă
* administrare sistem: arhivare
* circulaţie: împrumuturi, returnări, rezervări, prelungiri, fişe cititori, reguli de împrumut, statistici
* inventar
* interogare: căutare multi-termen, căutare avansată, raport bibliografic
* comunicare: legătură cu sistemul e-mail pentru reclamaţii
* control seriale: gestionarea abonamentelor, recepţionarea periodicelor, rapoarte
* Internet Suite: publicarea on-line a catalogului, posibilitatea de legătură cu alte sisteme automatizate.

În prezent, se desfăşoară procesul de introducere a fondului de carte, a indicilor de clasificare zecimală universală şi a datelor financiar-contabile.
 

 
Relaţiile dintre Biblioteca Centrală şi Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară 
 
* Biblioteca FMV are următoarele îndatoriri:
  - să transmită periodic lista cititorilor (alţii decât cei din Facultatea de Medicină Veterinară);
  - să întocmească statisticile de bibliotecă (referitoare la achiziţii, utilizatori, dotări, schimb internaţional) şi să le transmită Bibliotecii Centrale în vederea centralizării lor;
  - să transmită listele cu publicațiile casate Bibliotecii Centrale în vederea scăderii lor din Registrul de mișcare a fondurilor lor;
  - să transmită periodic situaţia abonamentelor româneşti şi străine în vederea înregistrării şi decontării lor în Biblioteca Centrală;
  - să transmită, o dată pe an, situaţia schimbului intern şi internaţional şi donaţiilor (cărţi, periodice, teze de doctorat) în vederea înregistrării lor în Biblioteca Centrală;
  - să transmită lista publicaţiilor eliminate prin pierdere pentru înregistrarea lor în Biblioteca Centrală;

* Biblioteca Centrală are următoarele competenţe în plus faţă de filială:
- se ocupă cu actele financiar-contabile
- înregistrează centralizat în Registrul de mişcare a fondurilor (RMF) atât intrările, cât şi scăderile din ambele biblioteci
- întocmeşte statistica globală a bibliotecii
- transmite datele statistice Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Primăriei generale a municipilui Bucureşti, Comisiei naţionale a bibliotecilor şi Bibliotecii Naţionale a României
 
Bugetul bibliotecii
 

Conform Legii Bibliotecilor 334/2002 şi O.G. 84/1998 bugetul bibliotecii se constituie din:
  - alocaţii de la bugetul de stat aprobate de către senatul universităţii
  - venituri proprii provenite din plata tarifelor de neconformare la regulament. Fondurile constituite din aceste sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiuază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor. Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
 

 
Conducerea bibliotecii

* Biblioteca USAMV este condusă de un director, care se subordonează prorectorului pentru cercetare științifică;
* Biblioteca FMV este condusă de un şef de birou.

 
Personalul bibliotecii
 
În cadrul bibliotecii funcţionează următoarele categorii de personal:
1)   personal de specialitate (cu statut de cadre didactice auxiliare)
  • bibliotecari cu studii superioare
  • bibliotecari cu studii medii
2)   personal auxiliar cu studii medii
3)   personal de întreţinere
 
 


 

REGULAMENT
PENTRU UTILIZATORII BIBLIOTECII
 
 
Accesul în Bibliotecă
 
Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, accesul este liber şi deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat. Accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.
 
Studenţilor şi personalului didactic şi nedidactic din universitate care doresc să utilizeze biblioteca, li se vor deschide fişe de lectură. Pentru deschiderea fişei de lectură sunt necesare:
·     carnetul de student vizat la zi
·     buletinul de identitate
·     o fotografie tip buletin
·     personalul didactic şi nedidactic trebuie să prezinte legitimaţia de serviciu vizată la zi sau să aducă o adeverinţă de angajat al USAMV, de la Serviciul Resurse Umane.
 
Cititorii externi, pentru a avea acces în sala de lectură şi la fondurile bibliotecii, trebuie să prezinte buletinul de identitate. Cititorii externi pot consulta publicaţiile bibliotecii dar nu au dreptul de a le împrumuta.
 
Obligaţiile utilizatorilor care împrumută publicaţii
 
·      să cunoască şi să respecte regulamentul;
·      să prezinte de fiecare dată carnetul de student sau legitimaţia de serviciu;
·      să verifice pe loc publicaţiile împrumutate şi să semnaleze imediat bibliotecarului de serviciu dacă acestea sunt deteriorate prin subliniere sau ruperea foilor.
 
 
 
Obligaţiile utilizatorilor în sala de lectură
 
 să se legitimeze în mod obligatoriu la custode cu carnetul de student sau actul de identitate, indiferent dacă studiază publicaţiile sălii sau pe cele personale;
 să anunţe custodele dacă are publicaţii împrumutate de la secţia Împrumut;
 să anunţe custodele dacă a primit o publicaţie deteriorată prin subliniere sau ruperea foilor;
 să nu deterioreze mobilierul;
 să nu deterioreze publicaţiile;
 să închidă telefoanele mobile;
 să nu intre cu băuturi alcoolice şi/sau mâncare;
 să respecte climatul de linişte necesar studiului;
 să aibă o atitudine de respect faţă de bibliotecari;
 să lase la garderobă hainele şi bagajele.
 
Nerespectarea obligaţiilor de mai sus se sancţionează gradual, în funcţie de abatere, de la ridicarea dreptului de a împrumuta pentru o lună de zile, până la ridicarea dreptului de a mai frecventa biblioteca.
 
Dacă utilizatorii încearcă să sustragă publicaţiile din sală, se consideră caz penal şi se sancţionează conform legii.
 
 
Regimul împrumutului
 
Studenţii, personalul didactic şi nedidactic din USAMV pot împrumuta publicaţii atât din Biblioteca Centrală, cât şi din filiala FMV, indiferent de facultatea sau locul de muncă.
La terminarea facultăţii sau pensionare, studenţii şi toate categoriile de personal din universitate sunt obligaţi ca pe foaia de lichidare să aibă ştampilele Bibliotecii Centrale şi filialei FMV.
Publicaţiile se pot împrumuta tot timpul anului, inclusiv în perioada vacanţelor, cu condiţia ca utilizatorul să respecte termenele de restituire.
 
Studenţii pot împrumuta
·     cursuri şi manuale (numărul maxim 5)
·     cărţi de beletristică (numărul maxim 2)
Termen: 1 lună. Se poate acorda o prelungire de 2 săptămâni la solicitarea utilizatorului şi cu acordul bibliotecarului.
Cine doreşte, poate să le împrumute din nou, la o săptămână de la restituire.
 
Studenţii care nu au abateri de la regulament mai pot împrumuta şi:
§ cărţi ştiinţifice străine (număr maxim 1)
§ reviste româneşti (număr maxim 3) şi străine (număr maxim 2)
Termen: 2 săptămâni.
 
Cadrele didactice pot împrumuta:
·     cursuri şi manuale (număr maxim 5)
·     cărţi ştiinţifice străine (număr maxim 2);
·     reviste de specialitate româneşti (număr maxim 5) şi străine (număr maxim 3);
·     cărţi de beletristică (număr maxim 3).
Termen: 3 luni.
 
Personalul nedidactic poate împrumuta maximum 3 cărţi de beletristică.
Termen: 1 lună.
 
În cazul în care angajaţii sunt şi studenţi ai USAMV, aceştia pot împrumuta în regimul studenţilor.
 
Un nou împrumut se poate face numai după restituirea integrală a publicaţiilor.
 
Nu se împrumută:
·     tezele de doctorat
·     enciclopediile
·     dicţionarele, cu excepţia celor care sunt în număr de cel puţin 3 exemplare
·     tratatele
·     cărţile şi revistele care alcătuiesc fondul de aur al bibliotecii
·     cărţile de patrimoniu
·     documentele în format electronic: dischete, CD-uri
·     publicaţiile unicat, cu excepţia beletristicii şi revistelor.
 
Publicaţiile tipărite în mai multe volume, vor fi împrumutate treptat, volum cu volum.
 
 
Sancţiuni
(conf. Legii bibliotecilor nr.334 /2002)
 
Nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, astfel:
·     3 zile - nu se percepe nici un tarif
·     4 zile -1 lună - 3 lei x numărul de cărţi restituite
·     1-3 luni - 5 lei x numărul de cărţi restituite
·     3-6 luni - 8 lei x numărul de cărţi restituite
·     6-12 luni - 15 lei x numărul de cărţi restituite
·     1 an şi peste - 50% din valoarea medie de achiziţie pe anul precedent x numărul de cărţi restituite. 
 
Deteriorarea sau distrugerea publicaţiilor împrumutate se sancţionează cu plata unui tarif astfel:
·     sublinierea textului: 10 lei/carte
·     ruperea foilor: 25 lei/carte
 
 
Pierderea publicaţiilor
 
În cazul pierderii publicaţiilor, Biblioteca acceptă înlocuirea acestora cu altele, identice sau alte ediţii.
 
În cazul în care publicaţiile nu pot fi înlocuite, conform O.M.Ed.C nr. 4626/2005, acestea vor fi plătite astfel: se calculează un nou preţ de inventar la care se adaugă o penalizare cu de 1-5 ori preţul adus la zi.
 
 
Nu se admit reproducerile.
 
 
Plata tarifelor
 utilizatorii Bibliotecii Centrale vor plăti la casieria universităţii;
 utilizatorii Filialei FMV vor plăti la Compartimentul Comunicarea Colecţiilor, secţia Împrumut, pe baza unui chitanţier. Sumele provenite din astfel de încasări vor fi depuse periodic la casieria USAMV împreună cu chitanţele aferente.
 
Fondurile constituite din aceste sancţiuni nu se impozitează, se evidenţiază ca surse extrabugetare şi formează Fondul de susţienere a bibliotecii, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor (conf. Legii bibliotecilor nr. 334/2002 şi O.G. 84/1998).
 
 
Programul Bibliotecii Centrale

    
În timpul anului universitar:
           luni - vineri: 730 - 1800

  
 În timpul sesiunii:
          luni - vineri: 730 - 1800
            sâmbătă: 830 - 1430

    În timpul vacanţelor
    luni - vineri: 730 - 1530

Programul Bibliotecii FMV

  
 În timpul anului universitar:
           luni - vineri: 830 - 1630

    
În timpul presesiunii și sesiunii:
           luni - vineri: 830 - 1830
    
    
În timpul vacanţelor:
           luni - vineri: 830 - 1630